תנאים ומגבלות

Global Surf

תקנון גלובל סרף - תנאים ומגבלות

אחריות

השירותים המפורטים באתר זה כפופים לתנאים ולמגבלות המפורטים להלן:

רישום של נוסע לאחת מהחבילות או חלקן, מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים ומגבלות אלו. ידוע לנוסע שתנאים ומגבלות אלו מהווים תנאי לחוזה ההתקשרות בינו לבין המארגנים ואף מחייבים אותו.
כל השירותים אותה מציעה Global Surf Adventures הנם שירותים הניתנים ע”י גוף שלישי והנה נחשבת כשליח עבור הנוסע או מטעמו כגורם מקשר בכפוף לתנאים ולתעריפים שעל פיהם פועלים הגופים המארגנים את אותם שירותים. מובא בזאת לידיעתכם, כי יתכנו מקרים בהם יאלץ בית המלון ו/או מי מנותני השירותים בחו”ל לשנות את המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה זה ידאג הגורם להעביר את הנוסע למלון ברמה זהה בדומה לשירות שהובטח ללא פיצוי כספי.

עדכון תקנות נוסף לתקופת COVID-19:

  • על הנוסעים לברר ולוודא אודות דרישות בגין יציאה / כניסה למדינות שונות. חברת גלובל סרף אינה אחראית לסירוב נסיעה  / כניסה לאור מגבלות קורונה
  • אחריות על ביצוע הבדיקה והצגת המסמכים הרלוונטים לרשויות בארץ/מדינת היעד הינם על הלקוח בלבד
  • חברת גלובל-סרף אינה אחראית על כל שינוי בדרישת מדינת ישראל ו/או מדינת היעד ו/או חברת התעופה ו/או רשות שדות התעופה
  • טרם הנסיעה, על הנוסעים לבצע בדיקה חוזרת מול כל הגורמים והרשויות הרלוונטיות לגבי כל דרישת יציאה או כניסה לארץ ולמדינת היעד
  • על המשתתפים לרכוש ביטוח נסיעות – ספורט אקסטרים. יש לרכוש את ביטוח הנסיעות מיד עם אישור ותשלום על הנסיעה! כך שבמידה ותאלצו לבטל/לשנות את הנסיעה מסיבה רפואית, חברת הביטוח תכסה את העלויות בהתאם לפוליסה שתרכשו.
  • שירות תיירות אשר אינו בבעלות גלובל-סרף (גסט-האוס, מלון, ריזורט, יאכטה וכו') הינו בכפוף לזמינות ובהתאם לאישור סופי של הספק ומתקבל בין 24-48 שעות ממועד התשלום ואישור הלקוח. חברת גלובל-סרף אינה אחראית לביטול/שינוי שירות התיירות וכל מוצר נלווה אותו רכש הלקוח ע"פ שיקול דעתו
  • כרטיסי טיסה – לכל חברת תעופה מדיניות אחרת לגבי כבודה וציוד גלישה. על הלקוח להיות מודע לכך שגם כאשר חברת התעופה מאפשרת לנוסעים להעביר ציוד חריג (ציוד גלישה וספורט) בעלות נוספת/ללא עלות כלל, האישור הסופי מתקבל לאחר כרטוס הטיסות והינו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של חברת התעופה
  • שינוי/ ביטול של טיסות – כל שינוי בזמני הטיסות שהוזמנו, ע"י הלקוח / חברת גלובל-סרף, הינו באחריות חברת התעופה בלבד. במקרה של נזק כספי הנוצר משינוי הטיסה / הפסד של שירות התיירות, חברת התעופה הינה האחראית הבלעדית.

דמי ביטול

מוסכם שביטול חופשה יכנס לתוקפו עם קבלת הודעת ביטול אצל Global Surf Adventures בכתב בלבד וחתום ע”י הלקוח, אם בדוא”ל, בפקס’ ו/או במכתב. באחריות הלקוח לוודא שהודעת הביטול אכן התקבלה ולקבל על כך אישור בכתב.
ביטול מרגע ההזמנה עד 45 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – 30% מעלות החבילה לנוסע.
ביטול 45 עד 31 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה – 40% מעלות החבילה לנוסע.
ביטול 30 ימי עבודה ועד יום היציאה – 100% מעלות החבילה לנוסע

**דמי ביטול המצוינים כאן, בתוקף לכל החבילות אלא אם נשלח ואושר ע”י הלקוח תנאי דמי ביטול אחרים לחבילות ייחודיות (כגון מלונות יוקרה עם תנאי ביטול מחמירים).

ביטול שיתבצע ביום ראשון או ביום שאינו יום עבודה בחו”ל ייחשב לצורך קביעת דמי הביטול, כאילו בוצע יום למחרת.

שינויי מחירים

שערים, מס דלק, מסי נמל והיטלי מטבע במחירי החבילות, נקובים במטבע זר.
תשלום בפועל יתבצע לאחר קבלת אישור על כל רכיבי ההזמנה בלבד.
החיוב יבוצע בשקלים ויחושב לפי שער מכירה מזומן לפי הקבוע כחוק, כפי שפורסם ביום העסקים האחרון שקדם ליום מועד התשלום בפועל.
שינוי בשערי המטבע עלול לגרור שינוי במחיר החבילות.
Global Surf Adventures שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי החבילות בכל עת.
תוספות דלק, ייקור מסי נמל והיטלים למיניהם יחולו על הלקוח בכפוף לדרישות חברות התעופה הסדירות והשכר, גם במקרה שהתמורה עבור החופשה שולמה בחלקה או במלואה. במקרה זה יהיה הלקוח רשאי לקבל לידיו מידי Global Surf Adventures את המסמך המעיד על שינויי המחירים.

דמי שינוי

דמי שינוי בסך 75$ יחולו על לקוח שהזמנתו אושרה וברצונו לשנות תאריך/מלון ו/או להחליף שם במידה ובקשת השינוי הוגשה עד 45 ימי עבודה (ללא ימי שבת וראשון) לפני מועד היציאה, זאת בנוסף להפרש הקיים (במידה וקיים) בין החבילות ובתנאי שיש מקום בתאריך/מלון הנבחר.
לתשומת לבך, חברת התעופה עשויה לדרוש תשלום נוסף על מזוודות.
לבירורים ניתן לפנות לאתר האינטרנט הרשמי של חברת התעופה באמצעות מספר ההזמנה של כרטיס הטיסה הרשום על גבי מסמך ההזמנה.

חוק הגנת הצרכן

לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”) וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, באמצעות הפקס או במסירה אישית ל- Global Surf Adventures. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מהעלות היחסית של ההזמנה (שירותים המתבצעים בישראל או יוצאים מישראל כדוגמת טיסה) או 100 שקלים חדשים לצרכן, לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ”י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק הגנת הצרכן, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה, יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה, ספקי המלונות, תיירות אחרים ו- Global Surf Adventures.

דמי טיפול

דמי טיפול המחויבים בחלק מהמוצרים אותם מציעה Global Surf Adventures, מייצגים את עלות הטיפול בהזמנה ואינם חלק ממחיר כרטיס הטיסה או החבילה אשר נרכשה דרך Global Surf Adventures.

תשלום בגין הזמנה במזומן, אשראי או העברה בנקאית.

כל עוד התשלום לא הוסדר, ההזמנה אינה מאושרת ולחברה אין חוות להספקת ההזמנה שכן תשלום לא התקבל בגינה.

תשלום במזומן יתקבל בהתאם לחוק המזומן (עדכני ל-אוגוסט 2022).

הסדרת התשלום: את התשלום ניתן להסדיר בהעברה בנקאית ו/או באשראי.

על כל לקוח להסדיר את מלוא התשלום בעת ההרשמה. לקוח שלא הסדיר את התשלום להזמנתו, תבוטל ההזמנה ויחויב בדמי הטיפול בהתאם להוראת תקנון זה. 

תשלום בגין הזמנה באשראי

תוספת של 1.6% לתשלום באשראי

2-3 תשלומים 3% נוספים

4+ תשלומים 4.5%

טיסות

הטיסות הנן טיסות סדירות או טיסות שכר.
כל הזמנים וימי הטיסות עלולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
במקרה של שינויי זמנים ו/או ביטולי טיסות, לא תהיה Global Surf Adventures אחראית לשיבושים שיגרמו בשל כך או לאבדן שרותי קרקע.
זמני הטיסה מ/אל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין ביכולתנו להבטיח השלמת ימים במלואם.
כל שאר התנאים מופיעים ע”ג כרטיס טיסה.
במידה ולא נמסרו תנאי ביטול/שינוי של כרטיס טיסה טרם כרטוס הטיסות, יחלו התנאים הבאים על ביטול/שינוי:
דמי ביטול כרטיס טיסה – החל מ- $150 עד 48 שעות טרם מועד הטיסה.
שינוי כרטיס – החל מ- $100 עד 48 שעות טרם מועד הטיסה.

אי הגעה של הנוסע לטיסה שכורטסה ("No Show"), משמעותה ביטול הכרטיס בדמי ביטול מלאים.

העברות

בחבילות הכוללות העברות, העברות אינן פרטיות (אלא אם הוזמנו העברות פרטיות), ואינן ישירות משדה התעופה למלון/דירות, אלא מתבצעות באמצעות אוטובוס/מיניבוס האוסף/מפזר את הלקוחות במספר אתרים/בתי מלון.
לעתים נדרשים הנוסעים לעבור לרכב אחר במהלך הנסיעה (FEEDER).
משך הנסיעה משתנה והוא מותנה, במזג האוויר ומצב התנועה בדרכים.
במקרה של עיכוב מעבר לסביר, הלקוחות מתבקשים ליידע את ספק ההעברות שפרטיו מצוינים על גבי השובר, או ליידע את Global Surf Adventures.

מס מקומי

באתרים רבים נהוג לגבות מהתיירים מס מקומי, מס זה לא נגבה על ידי Global Surf Adventures בארץ, ואינו חלק מהשירותים בגינם שילמו הלקוחות, גובה המס המקומי נע בסביבות 1.5-3.5 $ לאדם ליום.

חדרים זוגיים (DBL / TWN)

בבתי מלון רבים ישנם בחדרים הזוגיים שתי מיטות יחיד נפרדות או מיטה אחת כפולה.
אין כל אפשרות להבטיח מראש ואין המארגנים אחראיים לסידור המיטות בחדר וטיבם.

נזקים וביטוחים

על הנוסע חלה החובה לבטח עצמו בפוליסת ביטוח בריאות ומטען.
Global Surf Adventures אינה אחראית לנזקים הנגרמים לנוסע כתוצאה מתאונה, מחלה, רשלנות הנוסע, נזק למטען, גנבה, אבדה והוצאות רפואיות. במידה ויחליט הנוסע להקדים את חזרתו מכל סיבה שהיא, יהיה זה באחריות הבלעדית של הנוסע.
Global Surf Adventures אינה אחראית להחזרים כלשהם של שירותים שלא נוצלו ע”י הנוסע מכל סיבה שהיא.
אין המארגן אחראי לנזקים שיגרמו לנוסע כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק מטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך החופשה.

ביטולים

המארגנים רשאים לבטל כל חופשה אם מספר המשתתפים אינו מצדיק את ביצועה או מכל שיקול אחר. במקרים אלו תוצע לנוסע חופשה חלופית בתאריך או ביעד אחר, או לחלופין החזר כספי בהתאם לתשלום ששולם בפועל ע”י הנוסע וללא כל פיצוי כספי.

ע"פ החוק, ככל ואחד מהשירותים אשר נמכרו ללקוח ניזוקו / בוטלו / נדחו, עקב "כח עליון" או סיבה אחרת אשר אינה הייתה ידועה לחברה במועד ההזמנה, אין בחוק חובה על החברה לבטל או לדחות את שאר השירותים שנמכרו.

זיכויים והחזרים

לאחר היציאה לא יוחזרו כספים עבור כל חלק מהחבילה בו לא השתמש הנוסעת לרבות שיעורים, השכרת ציוד, ארוחות, כניסה לאטרקציות וכיוצ”ב, גם אם נגרם הדבר בעקבות פציעה.

הערות חשובות

במידה ונתקלתם בזמן שהותכם בחו”ל בבעיה כלשהי הקשורה לשהותכם ולחבילה אותם רכשתם באמצעות Global Surf Adventures, עליכם ליידע את המלון ואת Global Surf Adventures, בזמן אמת.
בתי מלון רבים כמו גם נותני שירותים אחרים לא ייבדקו את טענות הנוסעים במידה ולא דווח על התקלה בזמן אמת.
ימי עבודה יחשבו כל אחד מהימים למעט שבת, ראשון, ערבי חג וחג

הדרכה מקומית

Global Surf Adventures אינה אחראית בשום דרך שהיא על נושא ההדרכה, לרבות טיב ההדרכה ומספר שעות ההדרכה, כאשר אינה נלקחת ונרכשת מ – Global Surf Adventures (במקרה כזה כל נושא ההדרכה הנו באחריותו הבלעדית של בית הספר המקומי).

כבודה ושונות בנושא הטיסה

בשל העובדה שלכל חברת תעופה יש תנאים, חוקים ומגבלות שונות, הן מבחינת המשקל המותר לכבודה והן מבחינת הטסת ציוד ספורט, יש לקבל מהסוכן/ת המטפל/ת תנאים ספציפיים לטיסה שרכשתם בעת ביצוע ההזמנה.
קבלה ופינוי של חדרים, דירות או וילות
בשל העובדה ששעות קבלת / פינוי חדרים משתנה ממקום אירוח אחד למשנהו, יש לוודא קבלת שעות אלו מהסוכן/ת המטפל/ת בעת ביצוע ההזמנה.

סמכות שיפוט והתיישנות

מוסכם ע”י הצדדים שסמכות שיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים, תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב בלבד.
מוסכם, על דעתו של הנוסע, בתנאים אלו, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לחבילה תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סע’ 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח – 1958.

תשלום ומקדמה בגין הזמנת חופשות

עם אישור ההזמנה תגבה מהלקוח מקדמה בסך של 50% מסך כל ההזמנה.
היתרה תשולם במלואה עד חודש לפני הנסיעה על פי הסדר התשלומים שנבחר על ידי הלקוחות בעת ההזמנה.

דמי ביטול כללי

בכל סוגי החופשות, במקרה של ביטול ע”י נוסע אחד או יותר מתוך מספר נוסעים מאושרים בהזמנה, יישאו המבטלים בעלות דמי הביטול כמצוין ובנוסף את עלות השינוי בהזמנה ליתר הנוסעים, זאת במידה והייתה השפעה על המחיר של יתר הנוסעים בשל ביטול

תוקף דרכון ואשרות

על הלקוח לוודא כי הדרכון שברשותו בתוקף לחצי שנה לפחות ממועד היציאה ולשלוח צילומי דרכון עפ”י בקשת סוכן/ת הנסיעות, כל בעיה הנגרמת מהעובדה שלקוח בחר שלא לשלוח צילומי דרכון הנה באחריות הלקוח בלבד. על הלקוח לוודא שיש ברשותו כל אשרה ו/או מסמכים הדרושים ליציאתו מהארץ וכניסתו לארץ היעד. Global Surf Adventures אינה אחראית על נושאים אלו.

קבלת מסמכי הנסיעה

מסמכי הנסיעה נשלחים לנוסע עד לשבוע לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע סיים לשלם את כל התחייבויותיו בעבור הנסיעה. יובהר, כי השלמת התשלום ו/או התחייבות לתשלום מהווה תנאי למסירת מסמכי הנסיעה.
על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מ- Global Surf Adventures או מי מטעמו, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה שאותה ביצע.

התייצבות לטיסות

לידיעתך, חב’ התעופה דורשת בדרך כלל להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה.
Global Surf Adventures לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות בהתאם לדרישות חברת התעופה. למען הסר ספר, ההתייצבות להסעות לשדה התעופה בטיסה בחזרה לישראל הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע ועליו להתעדכן על השעה.

שדות התעופה

Global Surf Adventures אינה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם. שים לב כי במדינות רבות חל איסור על העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה ועוד, על המטוס.
על הנוסע לברר מראש אילו אביזרים לא ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם.
לא תשמע כל טענה ו/או תלונה כלפי Global Surf Adventures באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם לנוסע כתוצאה מהבאת אביזרים אסורים אלו.

שביתה

הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו Global Surf Adventures אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות הנופש אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור אלא במקרה של כוח עליון כהגדרתו על פי כל חוק וזאת על פי שיקול דעתה של Global Surf Adventures.

כח עליון

Global Surf Adventures תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בחבילה שהזמינו, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של Global Surf Adventures בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. Global Surf Adventures ממליצה לנוסע לבטח את עצמו בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל. Global Surf Adventures שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע”י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, והכל בכפוף לדין.

כללי

עם ביצוע ההזמנה, לרכישת החבילה ו/או שירותי תיירות ו/או מוצרי תיירות, כמפורט בטופס ההזמנה, ולאחר חתימה על טופס ההזמנה, מצהיר הנוסע כי נכרת בינו לבין Global Surf Adventures הסכם לרכישת שירותי נופש, והנוסע מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו.
הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים הן בע”פ והן בכתב בטלים, וכי הזמנה זו מחליפה כל מצג או נתון שנמסרו לנוסע, בכתב או בעל-פה.
מוסכם בין הצדדים כי תנאים והגבלות אחריות המופעים לעיל, בתוספת לטופס ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ואין תנאים אחרים מלבדם.

BEGLOBAL#